NOTICE
2017 5월 휴무 안내
Subject 2017 5월 휴무 안내
WRITER DALTT

            

 

 

 

 

              5/2 :  2시반 영업 종료

                 5/3 : 휴무 (석가탄신일)

             5/4 : 3시반 영업 종료

              5/5 : 휴무 (어린이날)

           5/9 : 휴무 (선거날)

 

 

-2일, 4일 이틀동안 (당일출고) 상품은 2시 까지 결제 완료 될 경우 가능합니다

-휴가 기간 전후로 배송이 원활하지 못한 점 양해 부탁 드려요

-휴가 기간동안 거래처의 사정으로

-품절, 지연 상품이 발생할 수 있습니다

 

 

 

 

 

 

 

File
Password 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호

MODIFY   CANCEL

/ byte